Forside

Velkommen til Bjørnebakken

Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken ved­li­ge­hol­der det pri­va­te fæl­les­a­re­al på Bjør­ne­bak­ke­vej og vare­ta­ger med­lem­mer­nes inter­es­ser som ejen­dom­se­je­re

Bjør­ne­bak­ke­vej lig­ger i den syd­li­ge udkant af Fre­de­riks­værk med vid udsigt over Roskil­de fjord og den fre­de­de “Kap­pel­høj­ki­le” — en del af “Natio­nal­park Kon­ger­nes Nord­s­jæl­land”. Mod øst er Kreb­s­e­hul­let og sti til Kreg­me.
Fælles arbejdsdag

Tak for ind­sat­sen på arbejds­da­gen den 8. okto­ber. Vi har vist aldrig før været så man­ge — og nået så meget på en arbejds­dag. Vi fik sat vej­søm, plan­tet i vest­hegn, klip­pet i syd­hegn og sam­let en utro­lig bun­ke tids­ler, byn­ke og gyvel fra over­dre­vet. Slut­te­de af med en vel­fortjent pøl­se og øl(/vand.

Regi­strer dig på hjem­mesi­den Face­book­grup­pe
Hvis du er med­lem af grun­de­jer­for­e­nin­gen kan du nu regi­stre­re dig som bru­ger på hjem­mesi­den og få adgang til med­lem­s­si­der­ne. Benyt funk­tion nederst i ven­stre side. Efter god­ken­del­se af bru­ger kan du log­ge ind med den email du har angi­vet som bru­ger­navn og din adgangs­ko­de. Face­book­grup­pen “Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken” er bereg­net til løst og fast om livets gang på Bak­ken. Bebo­e­re og udle­je­re opfor­dres til at anmo­de om med­lem­s­skab.