Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken ved­li­ge­hol­der det pri­va­te fæl­les­a­re­al på Bjør­ne­bak­ke­vej og vare­ta­ger med­lem­mer­nes inter­es­ser som ejen­dom­se­je­re

Bjør­ne­bak­ke­vej lig­ger i smukt kupe­ret ter­ræn i den syd­li­ge udkant af Fre­de­riks­værk med vid udsigt over Roskil­de fjord og den fre­de­de “Kap­pel­høj­ki­le” — en del af “Natio­nal­park Kon­ger­nes Nord­s­jæl­land”. Mod øst er Kreb­s­e­hul­let og sko­lesti fra Kreg­me. Mod nord­vest Bjør­ne­høj og den fre­de­de Bak­ke­sti.

I 2018 fik vi nye nabo­er — en flok gla­de kvi­er, som sør­ger for natur­plej­en i fol­de­ne mod syd og øst.

Hvis du er med­lem af grun­de­jer­for­e­nin­gen kan du nu regi­stre­re dig som bru­ger på hjem­mesi­den og få adgang til med­lem­s­si­der­ne. Benyt funk­tion under “Med­lem­slo­gin”. Når vi har god­kendt, kan du log­ge ind med den email du har angi­vet som bru­ger­navn og din adgangs­ko­de.

Face­book­grup­pen “Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken” er bereg­net til løst og fast om livets gang på Bak­ken. Bebo­e­re og udle­je­re opfor­dres til at anmo­de om med­lem­s­skab.


Grun­de­jer­for­e­nin­gen er til­knyt­tet Nabo­hjælp, som er en meget effek­tiv måde at fore­byg­ge ind­brud. Ved ind­kørs­len er opsat skilt, som for­tæl­ler, at vi pas­ser på hin­an­den.

Bjør­ne­bak­ke­vej nr 32

Vej­ret i dag på Bjør­ne­bak­ken

Nu: 6.5 °C • Min: 4.1 °C • Max: 9.7 °C

  0.0 mm/h  1013.9 hPa

Regn i dag: 0.1 mm Regn sid­ste time: 0.0 mm