Retningslinier for fællesarealet

image_print

I umid­del­bar til­knyt­ning til ind­gangs­par­ti­er­ne til­la­des enkel­te kruk­ker, lav beplant­ning og løg­plan­ter i kant af bøge­pur, dog såle­des at bøge­pu­rets vækst ikke på nogen måde hæm­mes her­af. Såfremt man har ind­ret­tet sig med plan­ter her påta­ger man sig også ansva­ret for ple­je og ren­hold­ning af dis­se samt områ­det omkring.Ved sku­re­ne er det til­ladt at plan­te lav beplant­ning og løg­plan­ter, alt­så ikke noget der gror op ad sider­ne. Fli­se­be­læg­nin­ger ved sku­re må ikke ændres uden besty­rel­sens accept.

Bøge­hæk skal bru­ges til afgræns­ning imel­lem de toe­ta­ges boli­gers råde­rum, hvor muligt

Den enkel­te toe­ta­ges bolig kan efter afta­le med besty­rel­sen etab­le­re bøge­hæk for­an ter­ras­sen. Evt. Hund­e­hegn skal stå inden­for hæk – det bety­der at der skal etab­le­res hæk, hvis man vil have hund­e­hegn. Hund­e­hegn maks. I hæk­kens høj­de, 1 meter. Hæk skal på inder­si­den ved­li­ge­hol­des af bebo­e­ren. Yder­si­den mod fæl­les­a­re­al pas­ses af for­e­nin­gen. Hæk klip­pes i ens­ar­tet høj­de af for­e­nin­gen. Etablering/genetablering af hæk afta­les med besty­rel­sen. Såfremt græs i råde­rum­met er til at kom­me til vil for­e­ning fort­sat slå det­te.

Her­u­d­over er det ikke til­ladt at beplan­te eller ind­ret­te sig på fæl­les­a­re­a­ler, det være sig ved gav­le, for­an gabio­ner.

Bor­de og bæn­ke pla­ce­ret ved boli­ger skal være af træ eller jern og malet i jord­far­ver. Pla­ce­ring af sådan­ne i umid­del­bar til­knyt­ning til bolig og såle­des at det ikke gene­rer omkring­bo­en­de.

Per­ma­nen­te lege­red­ska­ber såsom lege­hu­se, gyn­ge­sta­ti­ver og lig­nen­de må ikke pla­ce­res på fæl­les­a­re­a­ler­ne.

Per­ma­nen­te tør­re­sta­ti­ver er ikke til­ladt

Gril­ler, vin­ter­dæk, fug­le­hu­se og lig­nen­de må ikke hen­stil­les på fæl­les­a­re­a­ler­ne.

Fli­se­be­læg­ning som fun­ge­rer som fæl­les adgangs­vej skal hol­des fri til pas­sa­ge og må ikke benyt­tes til køre­tø­jer, affalds­sta­ti­ver eller lig­nen­de.

Fæl­les­a­re­a­ler­ne må ikke anven­des til opbe­va­ring eller til hen­stil­ling af affald.

Det er til­ladt for for­e­nin­gens med­lem­mer at låne de på fæl­les­a­re­a­let pla­ce­re­de bord-/bæn­ke­sæt til pri­va­te for­mål under for­ud­sæt­ning af, at de sæt­tes til­ba­ge på fæl­les­a­re­a­let sna­rest efter endt brug. Såfremt det bli­ver nød­ven­digt at bede gart­ner­ne om at udfø­re det­te arbej­de, vil reg­nin­gen her­for bli­ve sendt vide­re til ‘låne­ren’.

Grill­plad­sen er for Bjør­ne­bak­kens bebo­e­re og deres gæster. Der må kun anven­des gril­lkul, både til optæn­ding og grill. Und­ta­get er dog Skt. Hans Aften, hvor det vil være til­ladt at lave et min­dre bål i bål­ste­det.

Hegn og låger

Regel­sæt for opsæt­ning af hegn og låger

Dis­pen­sa­tion for hegn og låger