Generalforsamlinger

Af vedtægterne:

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2: De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.

Stk. 3: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Halsnæs Kommune inden udgangen af april måned, og indkaldes skriftligt (per e-mail) af formanden for bestyrelsen med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Det reviderede regnskab for det forløbne år og forslag til budget for det følgende år, samt forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal vedlægges den endelige dagsorden, der udsendes senest 7 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4: Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal.

Stk. 5: Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles anliggender, eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt, kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede i h.t. fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget, uden at være vedtaget efter denne regel, har opnået tilslutning fra mindst 2/3 i h.t. fordelingstal af de fremmødte, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne måde kan forslaget – uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer i h.t. fordelingstal.

Stk. 6: Stemmeretten udøves af et medlem, et medlem af husstanden, eller for selskaber og foreninger et medlem af bestyrelsen, direktionen, eller en af selskabet tegningsberettiget person.

Stk. 7: Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt overdrage stemmeretten til et andet medlem, eller evt. lejer af boligen. Hver fuldmagtshaver kan maksimalt repræsentere 3 andre medlemmer/ejere.

Stk. 8: Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmer (jf. § 8) skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Endelig dagsorden, med kopi af indkomne forslag, udsendes senest 7 dage før general-forsamlingen.

§ 8 Afholdelse af generalforsamling

Stk. 1: Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens årsberetning
  3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Forslag til kontingent/á conto opkrævninger, samt godkendelse af budget
  6. Valg af formand for bestyrelsen
  7. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor
  10. Evt.

Stk. 2: Emner, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning på generalforsamlingen.

Stk. 3: Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle evt. tvivlsspørgsmål vedrørende dagsordenens behandling og stemmeafgivning.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig for, at der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, og at dette underskrives af dirigent og referent. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, når mindst 1/10 af medlemmerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det til formanden, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel, og afvikling sker efter de samme regler som for ordinær generalforsamling.

Vi bruger cookies. Klik Ok for at acceptere.