Generalforsamlinger

image_print

Af vedtæg­ter­ne:

§7 GENERALFORSAMLING

Gene­ral­for­sam­lin­gen er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed. De af besty­rel­sen truf­ne afgø­rel­ser kan af ethvert med­lem, hvem afgø­rel­sen ved­rø­rer, ind­brin­ges for gene­ral­for­sam­lin­gen.
Beslut­nin­ger på gene­ral­for­sam­lin­gen træf­fes ved sim­pelt fler­tal. Til beslut­nin­ger om væsent­lig for­an­dring af fæl­les bestand­de­le og til­be­hør eller om salg af væsent­li­ge dele af dis­se eller om ændring i den­ne vedtægt kræ­ves dog, at 2/3 af de stem­me­be­ret­ti­ge­de stem­mer i h.t. for­de­lings­tal stem­mer her­for.
Såfremt for­sla­get uden at være ved­ta­get efter den­ne regel har opnå­et til­slut­ning fra mindst 2/3 i h.t. for­de­lings­tal af de frem­mød­te, afhol­des ny gene­ral­for­sam­ling inden 14 dage, og på den­ne måde kan for­sla­get — uan­set antal­let af frem­mød­te – ved­ta­ges med 2/3 af de afgiv­ne stem­mer i h.t. for­de­lings­tal.

§8 Hvert år i april måned afhol­des ordi­nær gene­ral­for­sam­ling i Fre­de­riks­værk Kom­mu­ne. Dags­or­de­nen for den­ne skal mindst omfat­te føl­gen­de punk­ter:

  1. Valg af diri­gent og refe­rent
  2. Aflæg­gel­se af års­be­ret­ning for det sene­st for­løb­ne år og fore­læg­gel­se til god­ken­del­se af års­regn­skab med påteg­ning af revisor
  3. God­ken­del­se af bud­get og á con­to opkræv­nin­ger
  4. Valg af for­mand til besty­rel­sen
  5. Valg af øvri­ge med­lem­mer til besty­rel­sen
  6. Valg af revisor
  7. For­slag fra med­lem­mer
  8. Evt.

Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des, når besty­rel­sen fin­der anled­ning der­til, når det til behand­ling af et angi­vet emne begæ­res af mindst 3 af for­e­nin­gens med­lem­mer, eller når en tid­li­ge­re gene­ral­for­sam­ling har beslut­tet det.

§ 9 Gene­ral­for­sam­lin­ger ind­kal­des skrift­ligt af for­man­den for besty­rel­sen med mindst 2 ugers var­sel og højst 8 ugers var­sel. Ind­kal­del­sen skal angi­ve tid og sted for gene­ral­for­sam­lin­gen samt dags­or­de­nen. Regn­skab for det for­løb­ne år og bud­get for det føl­gen­de år, samt for­slag, der agtes stil­let på gene­ral­for­sam­lin­gen skal ved­læg­ges ind­kal­del­sen til den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling.

§ 10 Ethvert med­lem har ret til at få et angi­vet emne behand­let af gene­ral­for­sam­lin­gen. Begæ­ring om at få et emne behand­let af den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling må sene­st være mod­ta­get af besty­rel­sen inden mid­nat 7 dage før gene­ral­for­sam­lin­gens afhol­del­se. Stem­me­ret­ten kan udø­ves at et med­lems ægte­fæl­le eller af en myn­dig per­son, som med­lem­met skrift­ligt har givet fuld­magt her­til.

§ 11 I en af besty­rel­sen auto­ri­se­ret pro­tokol opta­ges en kort beret­ning om for­hand­lin­ger­ne på gene­ral­for­sam­lin­gen. Beret­nin­gen under­skri­ves af diri­gen­ter­ne og for­man­den for besty­rel­sen. Refe­ra­tet udsen­des til med­lem­mer­ne sene­st 14 dage efter gene­ral­for­sam­lin­gens afhol­del­se.

§ 12 BESTYRELSEN Besty­rel­sen væl­ges af gene­ral­for­sam­lin­gen. Besty­rel­sen består af ind­til 4 med­lem­mer. Valg­ba­re som for­mand og med­lem af besty­rel­sen samt sup­ple­an­ter er kun for­e­nin­gens med­lem­mer. For sel­ska­ber og for­e­nin­ger kan væl­ges med­lem­mer af besty­rel­sen og/eller direk­tio­nen eller en af sel­ska­bet udpe­get per­son. Hvert år afgår besty­rel­sen incl. for­man­den. Gen­valg kan fin­de sted. Ved en for­ret­nings­or­den kan besty­rel­sen træf­fe nær­me­re bestem­mel­se om udfø­rel­sen af sit hverv

Referater og dokumentation