Regulativ for Bjørnebakken

image_print

Ved­ta­get i hen­hold til vedtæg­ter­nes § 13 på grun­de­jer­for­e­nin­gens gene­ral­for­sam­ling

 

 1. Mon­te­ring af markiser/Solsejl/Altanforhæng skal føl­ge neden­stå­en­de ret­nings­linjer.
  • Mar­ki­ser i alu­e­loxe­re­de kas­set­ter
  • Ens­far­vet stof Dick­son Orche­stra
   0001, 7131, 7133, 7632, 6610, 7132, 6319, 7972, 8016
   6020, 7548, 0681, 8200, 6196, 0806, 7560, 6318, 0034
 2. Beplant­ning i gård­ha­ver må ikke være høje­re end omkring­lig­gen­de tagryg­ge.
 3. Udhuse/skure opført i hen­hold til lokal­pla­nen
  • Sam­me mate­ri­a­ler og design som sku­re ved ind­gang.
  • Sku­re må ikke med­fø­re gener for nabo­er.
 4. Udestu­er opført i hen­hold til lokal­pla­nen
  • Sam­me design og mate­ri­a­ler som huse­ne: Ceder­træ, hvi­de vin­du­es­ram­mer, galva­ni­se­re­de ren­der, afløb til brønd, fast tag af tag­pap.
 5. Flagstæn­ger i gård­ha­ver ikke til­ladt.
 6. Par­ke­ring
  • Cam­ping­vog­ne, både, trai­le­re og lig­nen­de må ikke hen­stil­les på fæl­les­om­rå­det.
  • Af- og pålæs­ning og udrust­ning af cam­ping­vog­ne op til 72 timer er til­ladt.
 7. Hund­es efter­la­den­ska­ber skal sam­les op og bort­fjer­nes.
 8. Erhverv
  • med kon­to­radres­se uden kun­der eller ansat­te på adres­sen er til­ladt, såfremt det­te er god­kendt af kom­mu­nens pla­naf­de­ling.
  • Kun køre­tø­jer til ejers eget arbejds­brug må par­ke­res og fær­des på Bjør­ne­bak­ke­vej.