Lokalplaner

image_print
Lokalplanens Baggrund

Byrå­det har visio­ner om at benyt­te are­a­let, den­ne lokal­plan dæk­ker, til noget andet end et tra­di­tio­nelt par­cel­hu­s­om­rå­de. Det­te har i høj grad været på grund af are­a­lets naturs­køn­ne belig­gen­hed og den flot­te udsigt, man har, uan­set hvor på områ­det, man befin­der sig.

Byrå­det har der­for anmo­det arki­tekt Kim Utzon om at kom­me med et for­slag til bebyg­gel­se på områ­det.

Kim Utzon har udar­bej­det et for­slag til bebyg­gel­se, der er inspi­re­ret af syd­eu­ro­pæ­er­nes byg­ge­stil, hvor huse og gader er lagt i kon­se­kvent over­ens­ste­mel­se med det omgi­ven­de ter­ræn.

Grun­dens pla­ce­ring i det smukt kupe­re­de ter­ræn, der ken­de­teg­ner områ­det syd for Fre­de­riks­værk ned mod Kreg­me, ska­ber en unik mulig­hed for at etab­le­re en mar­kant og vel­fun­ge­ren­de syd­lig bydel. Byde­len kan udgø­re en præ­cis og vel­de­fi­ne­ret over­gang mel­lem byen og det åbne land­skab, med en bebyg­gel­se der opti­malt udnyt­ter pla­ce­rin­gen ud mod det grøn­ne bånd af smukt kupe­re­de mar­ker, der for­bin­der Roskil­de Fjords hav­fla­de med Arre­sø’s roli­ge­re vand­spejl.”

Lokal­plan 05_10 er den oprin­de­ligt ved­tag­ne lokal­plan med 70 boli­ger. Her fast­læg­ges de fle­ste ram­mer og bestem­mel­ser.

Lokal­plan 05_10‑1 er et til­læg som pri­mært giver til­la­del­se til udvi­del­se af  antal­let af boli­ger til 87 og til­hø­ren­de antal P‑pladser


Kim Utzon har udar­bej­det plan for huse­nes pla­ce­ring på områ­det og huse­nes over­ord­ne­de fremto­ning med ensi­dig tag­hæld­ning, ceder­træs­fa­ca­der og sæk­ke­s­ku­re­de gule mur­sten. Slægtska­bet til Utzons “Ter­ras­ser­ne” i Fre­dens­borg er tyde­ligt. Det er dog ikke Kim Utzon som har teg­net huse­ne.