Vedtægter

image_print

Vedtæg­ter for Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken

Ved­ta­get på ordi­nær gene­ral­for­sam­ling, april 2018

§ 1 Navn og hjem­sted

Stk. 1: For­e­nin­gens navn er Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken. For­e­nin­gen har hjem­sted i Halsnæs Kom­mu­ne. For­e­nin­gens vær­ne­ting er Ret­ten i Hil­le­rød.

§ 2 For­mål

 Stk. 1: For­e­nin­gens for­mål er at vare­ta­ge med­lem­mer­nes inter­es­ser som ejen­dom­se­je­re.

Stk. 2: For­e­nin­gen har til opga­ve at vare­ta­ge ren- og ved­li­ge­hol­del­se af fæl­les­a­re­a­ler­ne inden for lokal­pla­n­om­rå­de 05.10, Halsnæs kom­mu­ne. Områ­det omfat­ter ved stif­tel­sen matr. nr. 5 AG, Bre­de­rød by, Kreg­me, og områ­det blev, i for­bin­del­se med bebyg­gel­sen inden for lokal­pla­n­om­rå­det, opdelt i fle­re matri­kelnum­re.

Stk. 3: Enhver ejen­dom­se­jer eller ejer af en ide­el anpart af en ejen­dom inden for lokal­pla­n­om­rå­de nr. 05.10 er plig­tig at være med­lem af for­e­nin­gen, og med­lem­ska­bet af for­e­nin­gen og ejen­doms­ret­ten til den pågæl­den­de ejen­dom skal sted­se være sam­men­hø­ren­de.

Stk. 4: Med­lem­s­plig­ten ind­træ­der når skø­det — betin­get eller ende­ligt — fore­lig­ger ting­lyst. Den nye ejer kan først udø­ve sin stem­me­ret, når for­e­nin­gen har mod­ta­get under­ret­ning om ejer­skif­tet.

Stk. 5: For­e­nin­gen ved dens besty­rel­se er ret­te pro­ces­part for alle fæl­les ret­tig­he­der og for­plig­tel­ser.

§ 3 For­de­lings­tal

Stk. 1: Med­lem­mer­ne er beret­ti­get og for­plig­tet over for for­e­nin­gen med én enhed for hver bolig, i for­hold til det sam­le­de antal boli­ger inden for lokal­pla­n­om­rå­de nr. 05.10.

Stk. 2: Dis­se for­de­lings­tal anven­des ved afstem­nin­ger på gene­ral­for­sam­lin­ger og til for­de­ling af alle fæl­les­ud­gif­ter, såfremt andet ikke er fast­sat i nær­væ­ren­de vedtæg­ter for for­e­nin­gen.

Stk. 3: Med­lem­mer­ne hæf­ter subsi­diært og soli­da­risk for for­e­nin­gens for­plig­tel­ser over for tred­je­mand.

§ 4 Fæl­les­a­re­a­ler og færds­els­ret 

Stk. 1: Grun­de­jer­for­e­nin­gen er plig­tig til at tage skø­de på alle fæl­les­a­re­a­ler i bebyg­gel­sen, her­un­der vej‑, sti og par­ke­rings­a­re­a­ler.

Stk. 2: Fæl­les­a­re­a­ler belig­gen­de mel­lem de pri­va­te fæl­les­ve­je og bebyg­gel­sen er, jf. de matri­ku­læ­re reg­ler om vej­ad­gang, fast­lagt som adgangs­a­re­al for bebyg­gel­sen til pri­vat og offent­lig vej. Den nær­me­re pla­ce­ring af færds­els­ret­ten føl­ger anlæg af sti­er, gan­ga­re­a­ler m.m.

§ 5 Admi­ni­stra­tion

Stk. 1: Besty­rel­sen kan væl­ge en admi­ni­stra­tor til at vare­ta­ge ejer­for­e­nin­gens drift i over­ens­stem­mel­se med besty­rel­sens instruks. Admi­ni­stra­tor behø­ver ikke være med­lem af for­e­nin­gen eller på anden måde have til­knyt­ning til for­e­nin­gen. Såfremt admi­ni­stra­tor er med­lem af for­e­nin­gen kan den­ne kun afløn­nes, såfremt udgif­ten her­til er med­ta­get i et på en gene­ral­for­sam­ling god­kendt bud­get.

§ 6 Kon­tin­gen­ter og andre bidrag

Stk. 1: Regn­skabsår­et løber fra 1. janu­ar — 31. decem­ber.

Stk. 2: Besty­rel­sen udar­bej­der for hvert år et bud­get for det føl­gen­de regn­skabsår. På bud­get­tet kan der med­ta­ges hen­læg­gel­ser til bestem­te for­mål f.eks. for­ny­el­ses- og istand­s­æt­tel­ses­ar­bej­der.

Stk. 3: Bud­get­tet fore­læg­ges til god­ken­del­se på en gene­ral­for­sam­ling.

Stk. 4: Udgif­ter­ne for­de­les på med­lem­mer­ne i for­hold til for­de­lings­tal­le­ne. I til­fæl­de af sto­re ufor­ud­se­te udgif­ter kan besty­rel­sen opkræ­ve ekstra­or­di­næ­re ydel­ser med en måneds var­sel. Ethvert med­lem ind­be­ta­ler et på oven­nævn­te grund­lag på den årli­ge gene­ral­for­sam­ling fast­sat á con­to beløb, som ind­be­ta­les måneds­vis eller kvar­tals­vis for­ud efter besty­rel­sens anvis­ning.

Stk. 5: Opgø­rel­se over fæl­les­ud­gif­ter ved for­e­nin­gens drift i det for­løb­ne regn­skabsår fore­læg­ges på den årli­ge gene­ral­for­sam­ling. Det ethvert med­lem evt. påhvi­len­de rest­bi­drag skal ind­be­ta­les sene­st 14 dage efter, at med­del­el­sen om det på gene­ral­for­sam­lin­gen ved­tag­ne og god­kend­te regn­skab er udsendt til med­lem­mer­ne. Besty­rel­sen kan dog fast­sæt­te en læn­ge­re beta­lings­frist.

Stk. 6: For­e­nin­gens udgif­ter, der skal dæk­kes gen­nem de af med­lem­mer­ne i hen­hold til nær­væ­ren­de para­graf påhvi­len­de ydel­ser, er alle udgif­ter, anført i nær­væ­ren­de vedtægt ved­rø­ren­de fæl­les­ska­bet – også enhver frem­ti­dig udgift — i det omfang dis­se ikke er for­delt på de enkel­te matr. nr., udgift til fæl­les vand- og el-for­brug, løn til vice­vært, ren- og ved­li­ge­hol­del­se af fæl­les­a­re­a­ler og P‑pladser, admi­ni­stra­tion, revi­sion og regn­skabs­af­læg­gel­se m.v.

§ 7 Gene­ral­for­sam­ling

Stk. 1: Gene­ral­for­sam­lin­gen er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed.

Stk. 2: De af besty­rel­sen truf­ne afgø­rel­ser kan af ethvert med­lem, hvem afgø­rel­sen ved­rø­rer, ind­brin­ges for gene­ral­for­sam­lin­gen.

Stk. 3: Ordi­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des hvert år i Halsnæs Kom­mu­ne inden udgan­gen af april måned, og ind­kal­des skrift­ligt (per e‑mail) af for­man­den for besty­rel­sen med mindst 4 ugers var­sel. Ind­kal­del­sen skal angi­ve tid og sted for gene­ral­for­sam­lin­gen samt dags­or­de­nen. Det revi­de­re­de regn­skab for det for­løb­ne år og for­slag til bud­get for det føl­gen­de år, samt for­slag, der agtes stil­let på gene­ral­for­sam­lin­gen, skal ved­læg­ges den ende­li­ge dags­or­den, der udsen­des sene­st 7 dage før den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling.

Stk. 4: Beslut­nin­ger på gene­ral­for­sam­lin­gen træf­fes ved sim­pelt fler­tal.

Stk. 5: Til beslut­nin­ger om væsent­lig for­an­dring af fæl­les anlig­gen­der, eller om salg af væsent­li­ge dele af dis­se eller om ændring i den­ne vedtægt, kræ­ves dog, at 2/3 af de stem­me­be­ret­ti­ge­de i h.t. for­de­lings­tal stem­mer her­for. Såfremt for­sla­get, uden at være ved­ta­get efter den­ne regel, har opnå­et til­slut­ning fra mindst 2/3 i h.t. for­de­lings­tal af de frem­mød­te, afhol­des ny gene­ral­for­sam­ling inden 14 dage, og på den­ne måde kan for­sla­get — uan­set antal­let af frem­mød­te – ved­ta­ges med 2/3 af de afgiv­ne stem­mer i h.t. for­de­lings­tal.

Stk. 6: Stem­me­ret­ten udø­ves af et med­lem, et med­lem af hus­stan­den, eller for sel­ska­ber og for­e­nin­ger et med­lem af besty­rel­sen, direk­tio­nen, eller en af sel­ska­bet teg­nings­be­ret­ti­get per­son.

Stk. 7: Et med­lem kan ved skrift­lig fuld­magt over­dra­ge stem­me­ret­ten til et andet med­lem, eller evt. lejer af boli­gen. Hver fuld­magts­ha­ver kan mak­si­malt repræ­sen­te­re 3 andre medlemmer/ejere.

Stk. 8: Ethvert med­lem har ret til at få et angi­vet emne behand­let på gene­ral­for­sam­lin­gen. For­slag fra med­lem­mer (jf. § 8) skal være besty­rel­sen i hæn­de sene­st 14 dage før gene­ral­for­sam­lin­gen afhol­des. Ende­lig dags­or­den, med kopi af ind­kom­ne for­slag, udsen­des sene­st 7 dage før gene­ral-for­sam­lin­gen.

§ 8 Afhol­del­se af gene­ral­for­sam­ling 

Stk. 1: Dags­or­den for den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­ling skal som mini­mum inde­hol­de føl­gen­de punk­ter:

1. Valg af diri­gent og refe­rent

2. Besty­rel­sens års­be­ret­ning

3. Fore­læg­gel­se til god­ken­del­se af års­regn­skab med påteg­ning af revisor

4. For­slag fra besty­rel­se og med­lem­mer

5. For­slag til kontingent/á con­to opkræv­nin­ger, samt god­ken­del­se af bud­get

6. Valg af for­mand for besty­rel­sen

7. Valg af øvri­ge med­lem­mer til besty­rel­sen

8. Valg af sup­ple­an­ter til besty­rel­sen

9. Valg af revisor 10. Evt.

Stk. 2: Emner, der ikke er opta­get på dags­or­de­nen, kan ikke sæt­tes under afstem­ning på gene­ral­for­sam­lin­gen.

Stk. 3: Gene­ral­for­sam­lin­gen ledes af den valg­te diri­gent, der ikke må være med­lem af besty­rel­sen. Diri­gen­ten afgør alle evt. tvivls­spørgs­mål ved­rø­ren­de dags­or­de­nens behand­ling og stem­me­af­giv­ning.

Stk. 4: Besty­rel­sen er ansvar­lig for, at der udar­bej­des refe­rat fra gene­ral­for­sam­lin­gen, og at det­te under­skri­ves af diri­gent og refe­rent. Refe­ra­tet udsen­des til med­lem­mer­ne sene­st 14 dage efter gene­ral­for­sam­lin­gens afhol­del­se.

§ 9 Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling 

Stk. 1: Ekstra­or­di­nær gene­ral­for­sam­ling afhol­des, når besty­rel­sen fin­der det nød­ven­digt, når mindst 1/10 af med­lem­mer­ne frem­sen­der skrift­lig begrun­det anmod­ning om det til for­man­den, eller når en tid­li­ge­re gene­ral­for­sam­ling har beslut­tet det. Ind­kal­del­se skal ske med mindst 14 dages var­sel, og afvik­ling sker efter de sam­me reg­ler som for ordi­nær gene­ral­for­sam­ling.

§ 10 Besty­rel­sen

Stk. 1: Besty­rel­sen væl­ges af gene­ral­for­sam­lin­gen og består af ind­til 4 med­lem­mer. Valg­ba­re som med­lem­mer af besty­rel­sen samt sup­ple­an­ter er kun for­e­nin­gens med­lem­mer. For sel­ska­ber og for­e­nin­ger kan væl­ges med­lem­mer af besty­rel­sen og/eller direk­tio­nen eller en af sel­ska­bet teg­nings­be­ret­ti­get per­son.

Stk. 2: Hvert år afgår hele besty­rel­sen. Gen­valg kan fin­de sted.

Stk. 3: Besty­rel­sen kon­sti­tu­e­rer sig selv med næst­for­mand, sekre­tær og kas­se­rer.

Stk. 4: Ved en for­ret­nings­or­den kan besty­rel­sen træf­fe nær­me­re bestem­mel­se om udfø­rel­sen af sit hverv.

Stk. 5: Besty­rel­sen har ledel­sen af for­e­nin­gens dag­li­ge anlig­gen­der. Det påhvi­ler besty­rel­sen at sør­ge for god og for­svar­lig vare­ta­gel­se af for­e­nin­gens fæl­les udgif­ter, teg­ning af sæd­van­li­ge for­sik­rin­ger, ren­hol­del­se, ved­li­ge­hol­del­se og for­ny­el­ser i det omfang, sådan­ne for­an­stalt­nin­ger efter områ­dets karak­ter må anses for påkræ­ve­de, i over­ens­stem­mel­se med nær­væ­ren­de vedtæg­ter og gene­ral­for­sam­lin­gens beslut­nin­ger.

Stk. 6: Besty­rel­sen er for­plig­tet til at der teg­nes en besty­rel­ses­ansvars­for­sik­ring.

Stk. 7: Besty­rel­sen kan udar­bej­de et regu­la­tiv for for­e­nin­gen. Regu­la­ti­vet skal ved­ta­ges af en gene­ral­for­sam­ling og træ­der i kraft fra det tids­punkt, det er udsendt til med­lem­mer­ne.

Stk. 8: Besty­rel­sen for­an­le­di­ger, at der føres for­svar­ligt regn­skab over for­e­nin­gens ind­tæg­ter, udgif­ter og for­mu­epo­ster.

Stk. 9: Besty­rel­sen skal sør­ge for, at lokal­plan 5–10 med til­læg over­hol­des på fæl­les­a­re­a­ler­ne. Hvis besty­rel­sen skøn­ner, at en ejen­dom­se­jer på Bjør­ne­bak­ke­vej ind­ret­ter sig i strid med lokal­pla­nen, skal besty­rel­sen gøre ejen­dom­se­je­ren opmærk­som her­på og opfor­dre den­ne til at kon­sul­te­re kom­mu­nens pla­naf­de­ling. Ret­ter ejen­dom­se­je­ren ikke hen­ven­del­se til kom­mu­nens pla­naf­de­ling, kan besty­rel­sen bede pla­naf­de­lin­gen om at vur­de­re for­hol­det.

Stk. 10: Besty­rel­ses­mø­der ind­kal­des af for­man­den eller når to besty­rel­ses­med­lem­mer frem­sæt­ter ønske her­om over for for­man­den. Besty­rel­sen er beslut­nings­dyg­tig, når for­man­den og mindst et andet med­lem er til­ste­de. Beslut­nin­ger træf­fes ved sim­pelt fler­tal. Såfremt der ved en afstem­ning er stem­me­lig­hed er for­man­dens stem­me afgø­ren­de. I en af besty­rel­sen auto­ri­se­ret pro­tokol opta­ges en kort beret­ning om for­hand­lin­ger­ne.

Stk. 11: Besty­rel­sen ved­li­ge­hol­der for­e­nin­gens hjem­mesi­de. Den kan ned­sæt­te under­ud­valg og arbejds­grup­per til vare­ta­gel­se af afgræn­se­de opga­ver.

Stk. 12: For­e­nin­gens for­mue skal anbrin­ges i et aner­kendt pen­ge­in­sti­tut.

Stk. 13: Opta­gel­se af lån kan kun ske efter for­ud­gå­en­de god­ken­del­se på en gene­ral­for­sam­ling.

§ 11 Teg­nings­ret

Stk. 1: For­e­nin­gen for­plig­ti­ges ved under­skrift af 2 besty­rel­ses­med­lem­mer, hvoraf den ene skal være for­man­den, eller af en af besty­rel­sen anta­get admi­ni­stra­tor i hen­hold til nær­me­re aftalt fuld­magt her­om. Besty­rel­sen kan med­dele kas­se­re­ren fuld­magt til at mod­ta­ge ind­be­ta­lin­ger og beta­le ind­gå­e­de for­plig­tel­ser.

§ 12 Revi­sion

Stk. 1: For­e­nin­gens regn­skab revi­de­res af en revisor, der skal væl­ges af gene­ral­for­sam­lin­gen. Revisor må ikke være med­lem af besty­rel­sen. Såfremt det begæ­res af mindst 1/10 af for­e­nin­gens med­lem­mer, skal revisor være statsau­to­ri­se­ret eller regi­stre­ret.

Stk. 2: Revisor afgår hvert år. Gen­valg kan fin­de sted.

Stk. 3: Det revi­de­re­de regn­skab skal under­skri­ves af for­mand, kas­se­rer og for­e­nin­gens revisor.

§ 13 Ved­li­ge­hol­del­se

Stk. 1: For­e­nin­gen fore­står den fæl­les ren- og ved­li­ge­hol­del­se af samt­li­ge fæl­les­a­re­a­ler, sti­er og P- plad­ser i lokal­pla­n­om­rå­de 05.10 med sene­re til­læg og i over­ens­stem­mel­se med dis­se lokal­pla­ner.

Stk. 2: Der er fæl­les elmå­le­re til belys­ning m.v. på fæl­les­a­re­a­ler. For­bru­get her­for afreg­nes via for­e­nin­gen.

§ 14 Indi­vi­du­el ved­li­ge­hol­del­se og ændring af byg­nin­ger

Stk. 1: Ren- og ved­li­ge­hol­del­se af are­a­ler, hvor­til brugs­ret­ten til­kom­mer de enkel­te eje­re, påhvi­ler ejen­dom­se­je­ren. Brugs­ret defi­ne­res som områ­det ved ter­ras­sen i husets bred­de og ter­ras­sens dyb­de ved de toe­ta­ges boli­ger samt ejer­lej­lig­he­der­nes stu­e­e­ta­ge. Stk. 2 Såfremt en ejen­dom­se­jer ønsker at ændre ejen­dom­mens faca­der, far­ver på ejen­dom­mens udven­di­ge fla­der eller ønsker at lave en til­byg­ning til sin ejen­dom, skal ændrin­ger­ne udfø­res i over­ens­stem­mel­se med Lokal­plan 5–10 med til­læg.

Stk. 3: Da ejen­dom­me­ne er udstyk­ket som sok­kel­grun­de med til­hø­ren­de gård­ha­ve for gård­ha­ve­hu­se­nes ved­kom­men­de, kræ­ver enhver til­byg­ning uden for gård­ha­ver­ne til­køb af are­a­ler fra grun­de­jer­for­e­nin­gen. For­e­nin­gens gene­ral­for­sam­ling fast­sæt­ter ret­nings­linjer for i hvil­ken udstræk­ning det­te skal være muligt, idet en sådan til­la­del­se under alle omstæn­dig­he­der kræ­ver Halsnæs Kom­mu­nes til­la­del­se. Såfremt til­la­del­se gives, beta­ler købe­ren af grunda­re­a­let en pris pr. m2 sva­ren­de til den offent­li­ge grund­vær­di af købers egen ejen­dom til­lagt samt­li­ge udgif­ter til over­dra­gel­sen, med­min­dre gene­ral­for­sam­lin­gen fast­sæt­ter en anden pris.

§ 15 Vice­vært

Stk. 1: Besty­rel­sen kan ansæt­te en vice­vært til at vare­ta­ge de i § 13 nævn­te opga­ver, hvis det ikke er muligt for for­e­nin­gens med­lem­mer at fore­stå det­te arbej­de. Vice­vært­funk­tio­nen afløn­nes på mar­keds­vil­kår.

§ 16 Vedtægts­æn­drin­ger 

Stk. 1: Ændrin­ger af de i nær­væ­ren­de vedtæg­ter inde­hold­te bestem­mel­ser, bort­set fra de ændrin­ger, som efter retsor­de­nens almin­de­li­ge reg­ler kræ­ver enig­hed, her­un­der en ved­ta­gel­se om op-løs­ning af for­e­nin­gen, kan kun ske med 2/3‑dels fler­tal som angi­vet i § 7, stk. 5.

Stk. 2: Vedtægts­æn­drin­ger træ­der i kraft med virk­ning fra den gene­ral­for­sam­ling, de ved­ta­ges på.

§ 17 Påta­le 

Stk. 1: Påta­le­be­ret­ti­get i hen­hold til nær­væ­ren­de vedtæg­ter er for­e­nin­gen ved den­nes besty­rel­se og enhver ejen­dom­se­jer.

Ved­ta­get på den ordi­næ­re gene­ral­for­sam­lin­gen den 10. april 2018.

Som ejer af matri­kel nr. 5ag Bre­de­rød by, Kreg­me

Hen­rik Rød­gaard                                                            Ton­ny Mor­ten­sen

For­mand for grun­de­jer­for­e­nin­gens besty­rel­se             Næst­for­mand for grun­de­jer­for­e­nin­gens besty­rel­se

Påta­le­be­ret­ti­get:

Grun­de­jer­for­e­nin­gen Bjør­ne­bak­ken

Bjør­ne­bak­ke­vej 32

3300 Fre­de­riks­værk

Cvr-nr.:33664281