Generalforsamlinger

Af vedtægterne:

§7 GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede stemmer i h.t. fordelingstal stemmer herfor.
Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 i h.t. fordelingstal af de fremmødte, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne måde kan forslaget - uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer i h.t. fordelingstal.

§8 Hvert år i april måned afholdes ordinær generalforsamling i Frederiksværk Kommune. Dagsordenen for denne skal mindst omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor
  3. Godkendelse af budget og á conto opkrævninger
  4. Valg af formand til bestyrelsen
  5. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Forslag fra medlemmer
  8. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 3 af foreningens medlemmer, eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det.

§ 9 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt af formanden for bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel og højst 8 ugers varsel. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen. Regnskab for det forløbne år og budget for det følgende år, samt forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen skal vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 10 Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må senest være modtaget af bestyrelsen inden midnat 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeretten kan udøves at et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.

§ 11 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenterne og formanden for bestyrelsen. Referatet udsendes til medlemmerne senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 12 BESTYRELSEN Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af indtil 4 medlemmer. Valgbare som formand og medlem af bestyrelsen samt suppleanter er kun foreningens medlemmer. For selskaber og foreninger kan vælges medlemmer af bestyrelsen og/eller direktionen eller en af selskabet udpeget person. Hvert år afgår bestyrelsen incl. formanden. Genvalg kan finde sted. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv

Referater og dokumentation